ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសថៃ ជូនដំណឹងពីការបន្តសុពលភាពស្នាក់នៅសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលចូលក្នុងប្រទេសថៃ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —