លទ្ធផលសម័យប្រជុំសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៦ ​នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —