(វីដេអូ)៖ រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេសុី សម្រេចពន្យាការអនុវត្តបទបញ្ជាត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរបន្ថែមសម្រាប់រយ:ពេល១៤ថ្ងៃបន្តទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១ដល់ ថ្ងៃទី១៤ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២០ដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩