ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសកាណាដា ណែនាំឱ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលកំពុងរស់នៅ និងសិក្សានៅប្រទេសកាណាដា គោរពតាមបទបញ្ជានានារបស់រដ្ឋាភិបាលកាណាដា ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺវីរុស១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —