ក្រសួងអប់រំ នឹងរៀបចំការប្រកួតបង្កើតAPP សម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មាន និងឆ្លើយតប នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការទប់ស្កាត់ និងបង្ការការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

AKP ​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —