ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញករណីកូវីដ១៩ ចំនួន០២ករណីបន្ថែមទៀត នៅខេត្តព្រះសីហនុ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —