រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ដាក់ចេញផែនការស្តីពីវិធានបង្ការ ការពារ ទប់ស្កាត់និងការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ១៩ នៅខេត្តព្រះសីហនុ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —