ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំរដ្ឋគូវ៉ែត ជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ ជាពិសេស សិស្ស និស្សិត ដែលកំពុងសិក្សា និងមានវត្តមាននៅរដ្ឋគូវ៉ែត អំពីវិធានការនានាដើម្បីបង្ការកូវីដ១៩ ពីសំណាក់រដ្ឋគូវ៉ែត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —