ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំសហព័ន្ធស្វីស ជូនដំណឹងអំពីវិធានការនានាដែលដាក់ចេញដោយសហព័ន្ធស្វីស ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —