ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋប៊ុលហ្គារី ជូនដំណឹងអំពីការដាក់ប្រទេសប៊ុលហ្គារីក្នុងភាពប្រកាសអាសន្ន និងហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋនានា រួមទាំងកម្ពុជាផង ចូលទៅក្នុងប្រទេសខ្លួន រហូតដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —