ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសបារាំង ជូនដំណឹងអំពី វិធានការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំង ក្នុងការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —