ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជា ប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញ ជូនដំណឹងស្តីពី វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ក្នុងការបង្ការ និងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —