ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសថៃ ជូនដំណឹងអំពី វិធានការសម្រាប់ការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចូលប្រទេសថៃ ក្នុងស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —