រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសបិទការចូលទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯក ជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ មីនា នេះតទៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —