អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យ ចុះថ្ងៃទី២១ មីនា ២០១៧ ស្តីពីការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២០ —