ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអាជីវករដែលចរាចរ ឬ ដាក់លក់ផលិតផលអាល់កុលក្លែងក្លាយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ –​