មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាប មិនអនុញ្ញាតចំពោះការព្យាបាលដោយឱសថបុរាណចំពោះករណីអ្នកជំងឺ Covid-19

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ –​