ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានរកឃើញករណីកូវីដ១៩ ចំនួន៩ករណីថ្មីទៀតនៅថ្ងៃនេះ ដែលធ្វើឱ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់ ៣៣នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —