ព្យាករណ៍ឧតុនិយម៖ អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ នៅខេត្តខ្លះនៅប៉ែកពាយ័ព្យ និងនិរតី ក្នុងសប្តាហ៍នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២០​ —