រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី ការទទួលស្គាល់សមាជិកការិយាល័យប្រតិបត្តិ សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា អាណត្តិទី៤

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —