កម្ពុជារកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន០២ករណីទៀត នៅរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —