ក្រសួងអប់រំ ជូនព័ត៌មានពីការរៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (E-Learning) សម្រាប់ជំនួយដល់សិស្សានុសិស្ស ដែលបានផ្អាកការសិក្សាជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្រុងសៀមរាប

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —