ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារនាវា នៃនាវាទេសចរណ៍ អំពីការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ការអនុញ្ញាតចូលនាវាទេសចរណ៍ មកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមច្រកអន្តរជាតិក្អមសំណ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —