ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការចូលរួមសន្សំសំចៃថវិកាជាតិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០–