ក្រសួងអប់រំណែនាំពីការពង្រឹងវិធានការឆ្លើយតបបន្ទាន់ក្នងការបង្ការជំងឹកូវីដ-១៩ នៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០–