ចំណងជើង៖ ក្រសួងព័ត៌មានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការតាមដានការផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០–