មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីឆ្លើយតបបន្ទាន់ ក្នុងករណីមានជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —