សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការមកដល់នៃវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យកាត់ដេរ និងវិធានការសម្របសម្រួលពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

AKP  ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —