លទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការ អចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

AKP  ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —