អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែលនឹងប្រព្រឹត្ដទៅនៅថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —