សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួម នៃសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ស្តីពី ”វិធានការ ការពារផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ Covid-19”

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —