ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីអំពាវនាវស្តីពី ការរក្សាថ្លៃទំនិញលើទីផ្សារ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —