សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំស្តីពី ការពង្រឹងវិធានការឆ្លើយតបបន្ទាន់ក្នុងការបង្ការជំងឺកូវីដ ១៩ នៅតាមអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —