ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី វិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ ១៩ នៅតាមស្ថាប័នសាធារណ: និងឯកជន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —