សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ប្រកាសថាមានអង្ករគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុក ដើម្បីទប់ទល់ការតម្លើងថ្លៃពីសំណាក់ឈ្មួញអង្ករ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —