ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចេញសារាចរណែនាំស្ដីពី ការធ្វើវិចារណកម្ម និងការពង្រឹងប្រសិទ្ធិភាពចំណាយ សម្រាប់អនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —