ក្រសួងសុខាភិបាល ច្រានចោលនូវព័ត៌មាន ដែលផ្សព្វផ្សាយលក់កាត អាចការពារជំងឺ SARS និង COVID-19

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —