ក្រសួងអប់រំចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —