ចំណងជើង៖ លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជា-បង់ក្លាដែស លើកទី១ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —