(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញសម្ភោធឆ្លងឧបដ្ឋានសាលា និងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តជ្រោយឧត្តម