ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនានេះ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នឹងចុះមកត្រឹម៣,៤៥០រៀល ក្នុង១លីត សម្រាប់សាំងធម្មតា និង៣,១៥០រៀល សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —