ឯកឧត្តម​​ អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជាអធិតីកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ FATF (AML)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំស្តីពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ FATF (AML) នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ សួស សាវី