ក្រសួងកិច្ចការនារីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានបញ្ចេញមតិ យោបល់តាមរយៈលិខិតចំហពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិរបស់ស្រ្តីនិងការចាត់វិធានការរបស់អាជ្ញាធរលើករណីរូបភាពអាសអាភាសតាមបណ្តាញសង្គម និងប្រព័ន្ធអនឡាញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —