ក្រសួងព័ត៌មានតាមរយៈសំណើរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជា ស្នើដល់ម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ រក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនជាតិជប៉ុន ក្នុងករណីមានផ្ទុកវីវុសកូរ៉ូណា(COVID-19)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —