ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសារធារណៈ (FMIS) ជាផ្លូវការ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រធានក្រុមការងារ គ្រប់គ្រង គម្រោង (FMIS) អញ្ជើញជាអធិបតីពិធី «ប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់ ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសារធារណៈ(FMIS)ជាផ្លូវការ នៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១៧ និងអង្គភាពថវិកាអាណាប័ក ផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ ចំនួន១៣» នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នៅសណ្ឋាគារ ឡឺរ៉ូយ៉ាល់ រាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ សួស សាវី