ក្រុមការងារឆ្លើយតបការចម្លងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី (COVID-19) ដាក់ចេញនូវវិធានការ ៩ចំណុច ក្នុងការបន្តទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —