សហព័ន្ធនិយោជក និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ចាត់ទុកសេចក្ដីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបជះឥទ្ធិពលទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —