ក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសុខភាពអ្នកដំណើរតាមនាវាខ្នាតធំ Westerdam នៅខេត្ដព្រះសីហនុ និងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន៧៨១នាក់ ដោយត្រូវបានធ្វើតេស្ដទាំងអស់ និងទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី(COVID-19)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —