ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការពង្រឹងការតាមដាន និងវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងករណីជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី(COVID-19)នៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —