តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី សម្រាប់សាំងធម្មតា ៣,៥០០ រៀល ក្នុង១លីត្រ និង៣,២៥០ រៀល ក្នុង១លីត្រ សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០–